Avalik kiri III: Kas võtate vastutuse Eesti Vabariigi suveräänsuse kadumise eest? WHO pandeemialeping on tervishoiupoliitiline kommunism selle puhtaimal kujul

Avalik kiri Eesti vastutavatele isikutele seoses Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervise-eeskirjade muudatuste ja uue pandeemialepingu ratifitseerimisega: WHO pandeemialepped on sisuliselt riigireetmine kodanike suhtes ja Eesti suveräänsuse kaotamine!

Pärast pandeemialepingu ratifitseerimist ja jõustumist võib WHO anda siduvaid korraldusi omaenda väljakuulutatud pandeemiate ja tervisehädaolukordade korral ning tühistada suveräänsete riikide otsused tervisemeetmete kohta. See võib anda WHO-le seadusandliku ja täidesaatva võimu ning kaotada liikmesriikide suveräänsuse. Pandeemialepingu kavandatavad regulatsioonid ja reformitud rahvusvahelised tervisemäärused võivad tuua kaasa kaasa põhi- ja inimõiguste piiramise. Anda WHO-le volitused rikkuda inimõigusi kogu maailmas on vastuolus iga riigi põhiseadusega.

Küsitav rahastamine

Liikmesriikide kohustuslikud sissemaksed katavad praegu vaid kuni 20% WHO eelarvest, samas kui üle 80% tuleb eraannetajatelt ja sihtasutustelt [1], nagu näiteks farmaatsiatööstused ja Bill & Melinda Gatesi Fond. See tähendab, et neil on märkimisväärne mõju WHO programmidele ja tööle ning nad piiravad selle sõltumatust.

Väike tagasivaade viimastele aastatele.

I ja II avalikust kirjast koroonakriisi vastutavatele isikutele on möödas üle kolme aasta. [2] Riigi vastused kirjadele olid kas pealiskaudsed või lausa puudulikud (st teisele kirjale ei vastatud sisuliselt üldse). [3] Paraku ei ole koroonakriis veel läbi – kogu maailmas ootavad ratifitseerimist Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervise-eeskirjade (IHR) muudatused ja pandeemialeping. Kuigi nende lepingute ohule riikide suveräänsusele on tähelepanu juhitud juba vähemalt 1,5 aastat, ei ole laiem avalikkus kursis ei lepingute endi ega ka nendega seotud ohtudega.

Üks suur põhjus on selles, et koroonakriisi eest vastutavad isikud – valitsus, riigikogu, õiguskantsler, teised riigiametnikud ja laiatarbemeedia ajakirjanikud ehk nn neljas võim – ei ole ka ise nende dokumentide muudatuste ja eelnõudega tuttavad või peavad neid (hoolimata mustvalgelt väljatoodust) kas lihtsalt ebaoluliseks või leiavad, et ennast neist dokumentidest läbi närinud ja neile tähelepanu pööravad advokaadid, arstid, teadlased ja haritlased on asjast valesti aru saanud.

Tuletame siis meelde, et 2020–2022 aset leidnud koroonakriisis rakendati üle maailma massiliselt invasiivseid meetmeid, mis rikkusid inimeste ja ettevõtete põhiõiguseid. Kui tol korral olid need justkui “soovituslikud”, siis uute eeskirjade ja lepingute kohaselt saaksid nendest põhimõtteliselt seadused – sellised, millel on põhimõtteliselt õigus astuda üle iseseisvate riikide põhiseadustest.

Head koroonakriisi eest vastutavad isikud – kas te olete valmis võtma vastutuse Eesti Vabariigi suveräänsuse kadumise eest? Kui te olete valmis Ukrainat aitama, siis miks te annate Eesti suveräänsuse ära ilma ainsagi lasuta?

Peavoolumeedia, kas teadvustate endale, et aitasite koroonakriisi ajal müüa valet ja teete seda ikka veel?

Neljandal võimul on aeg taas võim enda kätte võtta! Oma pika ajakirjanikukarjääri jooksul mitme olulise Eesti väljaande peatoimetaja ametit pidanud Priit Hõbemägi ütles 2023. aasta suvel Vikerraadio eetris: “… ma ei tea, kas see on normaalne või ei ole, aga riik ei karda enam ajakirjandust. Miks see niimoodi on juhtunud, on keeruline öelda.” [4]

Vandeadvokaat Allar Jõks kirjutas 2023. aasta viimastel päevadel ERR-i uudisteportaalis avaldatud arvamusloos [5] koroonapiirangutega seotud kohtulahendite kohta, et need on hälbinud aastakümnetega väljakujunenud kohtupraktikast ja mõõdupuudest ning piirduvad valitsuse retoorika kopeerimisega. “Ei ole üllatav, et teadlaste ja poliitikakujundajate lahendused viiruse alistamiseks kipuvad võrrandit lihtsustama, keskendudes ainult ühele küsimusele – viiruse leviku piiramisele. Nende ülesanne ei ole põhiõiguste rikkumise korral õiguskaitset pakkuda. Kui aga ka kohtud ei kaalu põhjalikult piiravate meetmete kõrvalmõjusid ja muid kaalul olevaid huve ning piirduvad valitsuse retoorika kopeerimisega, siis ei ole võimalik tagada kodanike usaldust oma riigi vastu,” märkis Jõks. Ehk oleks aeg ka ajakirjandusel taastada lugejate usaldus enda vastu sellega, et loobuda valitsuse retoorika kopeerimisest?

Tuletame meelde, et Taani ajaleht Ekstra Bladet vabandas oma lugejate ees juba 2022. aasta alguses, et nad on “hüpnootiliselt” järginud valitsuse COVID-19 narratiivi ja tunnistas, et “me põrusime”. [6]

Hea peavoolumeedia, hea valitsus, riigikogu, õiguskantsler ja teised vastutavad ametnikud. Kui te arvate, et aega on piisavalt mööda läinud ja vabandamiseks on liiga hilja, siis kindlasti ei ole liiga hilja, et süveneda WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) [7] muudatustesse ja pandeemialepingu (WHO CA+) [8] sisusse. See on teie parim võimalus koroonakriisi-aegsete tegematajätmiste, vaikimise ja inimõiguste rikkumiste heastamiseks.

***

Nagu MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased on välja toonud [9], siis WHO poolt liikmesriikidele nende inimeste kohta antud soovitused* võivad sisaldada järgmisi nõuandeid:

 • mingeid erilisi tervisekaitsemeetmeid ei soovitata;
 • vaadata läbi reisimise ajalugu mõjutatud piirkondades;
 • vaadata üle arstliku läbivaatuse ja laborianalüüside tõendid;
 • nõuda arstlikku läbivaatust;
 • vaadata üle tõendid vaktsineerimise või muu profülaktika kohta;
 • nõuda vaktsineerimist või muud profülaktikat;
 • viia kahtlustatavad isikud rahvatervise järelevalve alla;
 • rakendada karantiini või muid tervisekaitsemeetmeid kahtlustatavate isikute suhtes;
 • rakendada mõjutatud isikute isoleerimist ja vajadusel ravi;
 • rakendada kahtlustatavate või mõjutatud isikute kontaktide jälgimist;
 • keelata kahtlustatavate ja mõjutatud isikute sisenemine;
 • keelata mittemõjutatud isikute sisenemine mõjutatud piirkondadesse; ja
 • rakendada mõjutatud piirkondadest pärit isikutele väljumiskontrolli ja/või piiranguid.

Veel detailsema ülevaate antud lepingute (WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) muudatuste ja pandeemialepingu (WHO CA+)) ohtudest on teinud Eesti teadlasi, meedikuid ja haritlasi ühendav World Council for Health Estonia MTÜ koos Šveitsi vandeadvokaadi Philipp Krusega – soovitame tungivalt sellega täiskujul tutvuda. [10]

Näiteks tähendaks Pandeemialepingu (WHO CA+) vastuvõtmine WHO liikmesriikidele järgmist:

WHO autoriteedi ja ülemaailmse tervisejuhtimise tunnustamine

 1. Lepingu osapooled peaksid nullprojekti kohaselt tunnistama WHO keskset rolli “ülemaailmse tervise suunava ja koordineeriva asutusena” ning samuti selle keskset rolli “juhtiva ja koordineeriva asutusena” rahvusvahelise tervishoiu, pandeemia ennetamise, valmisoleku, reageerimise ja tervishoiusüsteemi taastamise ning teaduslike tõendite kogumise ja loomise osas”. WHO volitusi liikmesriikide suhtes suurendaks samas ka WHO peadirektori volitused pandeemia väljakuulutamiseks (artikkel 4 lõige 17; artikkel 15 lõige 2).

Erinevate seisukohtade käsitlemine globaalselt ja profiilide tuvastamine

 1. Liikmesriigid kohustuksid piirama ja analüüsima WHO määratletud pandeemiaga seotud teabe edastamist. Pandeemialepingu nullprojekti artikli 17 alusel kohustab WHO liikmesriike tegelema kõigega, mida WHO peab “valeks, eksitavaks juhtimiseks, valeks või eksitavaks informatsiooniks, sealhulgas rahvusvahelise koostöö edendamise kaudu”. Kavandatav leping läheb IHR-i soovitatud muudatustest kaugemale, kuna selles nõutakse ka “desinformatsiooni profiilide” selgesõnalist tuvastamist (artikkel 17).

WHO globaalne tarneahel ja logistikavõrgustik

 1. Liikmesriigid annaksid pandeemia ohjamisega seotud toodete – näomaskide, ravimite ja vaktsiinide – logistika WHO järelevalve alla (artikkel 6).

Reguleerimise standardiseerimine ja heakskiitmise kiirendamine

 1. Artikli 8 eesmärk oleks ühtlustada regulatiivseid nõudeid rahvusvahelisel ja piirkondlikul tasandil ning kiirendada pandeemia ajal hädaolukorras kasutamiseks mõeldud uudsete toodete heakskiitmist ja litsentsimist (artikkel 8).

Funktsiooni võimendamise uuringute toetamine

 1. Liikmesriigid oleksid kohustatud osalema uute patogeenide uurimises (artikkel 9 lõige 4).

Patogeeni proovide ja geneetilise järjestuse andmete jagamine

 1. Liikmesriigid oleksid kohustatud andma WHO-le teavet potentsiaalselt pandeemiat põhjustavate patogeenide kohta, mida WHO-l oleks volitused hallata (artikkel 10).

Artiklis 10 on sätestatud: “1. Käesolevaga tunnistatakse vajadust mitmepoolse, õiglase, võrdse ja õigeaegse süsteemi järele pandeemiapotentsiaaliga patogeenide ja genoomsete järjestuste ja nendest tulenevate eeliste jagamiseks võrdsetel alustel, mis kehtiks ja toimiks nii pandeemiatevahelisel kui ka pandeemia ajal. Selle eesmärgi saavutamiseks lepitakse kokku WHO patogeenide juurdepääsu ja kasu jagamise süsteem (PABS-süsteem) loomises käesoleva WHO CA+ alusel. PABS-süsteem hõlmab kõiki pandeemiapotentsiaaliga patogeene, sealhulgas nende genoomseid järjestusi, samuti juurdepääsu sellest tulenevale kasule, ning tagab, et süsteem toimib sünergiliselt muude asjakohaste juurdepääsu ja kasu jagamise vahenditega (artikkel 10).

Pandeemiaks valmisoleku rahastamine

 1. Liikmesriigid kohustuksid kulutama vähemalt 5% oma tervishoiukuludest pandeemia valmisolekule ja reageerimisele ning teatud osa SKTst rahvusvahelisele koostööle ja pandeemiaks valmisolekule (artikkel 19 lõige 1 punktid c ja d).

WCH Estonia sõnul esitletakse IHR-i muudatusi ja pandeemialepet ametlikult kui vahendeid järjekordse ülemaailmse tervisekriisi korral rahvusvahelise koostöö, tõhusa teabe jagamise ja võrdsuse suurendamiseks. Faktiliselt võivad need aga muutuda vahenditeks, mis asendavad rahvusvahelise koostöö tsentraliseeritud diktaadiga, soodustavad eriarvamuste välistamist ja legitimeerivad kartelli, mis sunnib elanikkonnale peale mittevajalikke tooteid, mis toodavad kartellidele kasumit.

IHR-i muudatused piiravad iga WHO liikmesriigi suveräänsust, kes neile aktiivselt vastu ei ole.

***

III avaliku kirja kokkuvõte

Valitsus ei saa dikteerida tõde, see ei ole kooskõlas sõnavabadusega – valitsus ei istu “tõeministeeriumis”, vaid peaks esindama rahvast.

Siinkohal ei ole oluline sõnumitooja (kas Telegram.ee või MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased ning World Council for Health Estonia MTÜ, kelle kokku pandud materjale oleme selles kirjas kasutanud), vaid info ise.

Head koroonakriisi eest vastutavad isikud ja need, kes äsja vastutavad WHO uue pandeemialepingu arutamise ja ratifitseerimise eest. Kas te olete Eesti suveräänsuse hauakaevajad või lähete ajalukku selle tagasi võitjatena?

Et keegi ei saaks hiljem vastutusest välja vingerdada ja öelda, et ta ei teadnud meie avalikust kirjast ja selle sisust midagi, esitame selle avaliku kirja ka ametlikult oma advokaadibüroo kaudu vastutavatele isikutele ja ametiasutustele ning palume vastust.

See avatud kiri saadetakse ka kõikidele Eesti erakondadele ja kõigi Eesti uudisteportaalide peatoimetajatele.

WHO kavandatav pandeemialeping on majandus- ja tervisekommunism selle puhtaimal kujul. Kas me tõesti tahame Eestis taastada kommunismi sellistes olulistes valdkondades nagu meie tervis ja meie kauni isamaa tulevik ning lasta teistel jälle meie üle otsustada?

Kui meil on valida vabaduse ja tervisekommunismi vahel, siis me teame, mida me valime: me valime vabaduse.

Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas
Telegram.ee

PS. Kui oled unustanud, mis aastatel 2020-2023 toimus, siis vaata www.koroonakroonika.ee. [11]

Viited:

[1] https://www.who.int/about/funding

[2] https://avalik-kiri.ee/

[3] https://avalik-kiri.ee/riigi-vastused-koroonakriisi-avalikule-kirjale/

[4] https://www.err.ee/1609009619/priit-hobemagi-riik-ei-karda-enam-ajakirjandust

[5] https://www.err.ee/1609206358/allar-joks-kuidas-halduskohtud-valitsuse-koroonapiiranguid-oigustasid

[6] https://www.news.com.au/finance/business/media/we-failed-danish-newspaper-apologises-for-not-questioning-government-covid19-numbers/news-story/5f360ab5764cf9bcfb0d8edae7160658

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/vi-fejlede/9072013

[7] https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf

[8] https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb5/A_INB5_6-en.pdf

[9] https://rahvaalgatus.ee/initiatives/1066-ei-who-sunnimeetmete-rakendamisele

[10] https://www.telegram.ee/lisad/WHO_dok_asjus_pxxrdumine_WCH_poolt.pdf

[11] https://koroonakroonika.ee/